Obsah

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Pržně

spravuje čtrnáctičlenné volené staršovstvo, v jehož čele stojí jáhen Aleš Zapletal, administrátorka sboru Jarmiła Wiera Jelinek a kurátorka Karla Palátová, kteří jsou zároveň statutárními zástupci sboru. Sbor je součástí východomoravského seniorátu. Má právní subjektivitu.

Pravidelné bohoslužby 

Pržno: každou neděli v 10 hod. – v zimním období v modlitebně na faře, v letních měsících v kostele

Mikulůvka (v kostelíku z r. 2010): každou neděli od 8,30 hod.

 

Další sborové aktivity

Několikrát do roka se koná tzv. „posezení u krbu“ s nejrůznějšími hosty (historie, životospráva, liturgické zvyklosti církve,...) a občerstvením. Obvykle v neděli navečer.

Od října do dubna biblické hodiny pro dospělé – 1x týdně.

Zkouška pěveckého sboru navazuje na biblické pro dospělé .

Výuka náboženství během školního roku jednou týdně (dle domluvy podle školního rozvrhu).

Pobožnost v Domově se zvláštním režimem v Pržně – 1x týdně.

Dle potřeby se konají přípravy: ke konfirmaci (2leté cykly), ke křtu, k uzavření sňatku.

Doprovázíme naše zesnulé na jejich poslední cestě (pohřby).

Konají se také návštěvy v rodinách seniorů, jubilantů, nemocných.

První adventní neděli se v našich prostorech konává adventní koncert.

Během adventu se koná tzv „bazárek“, jehož výtěžek slouží k pokrytí školného pro děti, které podporujeme v rámci Adopce na dálku (organizuje pražská Charita).

Pravidelně se připojujeme k celostátní akci Noc kostelů, kdy probíhá koncert v kostele spojený s výstavou výtvarných děl (v několika posledních letech vytvořené klienty DSR v Pržně).

I když je členská základna sboru složená především ze starších a dříve narozených, snažíme se být otevřeným společenstvím vůči nově příchozím. Zároveň se snažíme zachovat tradici zpívané liturgie, kterou jsme převzali od předchozích generací a která nás odlišuje od většiny sborů naší církve.

Kontakt:

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Pržně

Pržno 32

756 23 p. Jablůnka nad Bečvou

IČO: 62335014

Číslo účtu: 194450244/0300

Telefon: 705 114 769 kazatel Aleš Zapletal

e-mail: przno@evangnet.cz

 

Z historie sboru

Počátky dnešního sboru v Pržně lze najít už v době předbělohorské. Luterský kazatel zde sloužil už v r. 1587. Po vydání Tolerančního patentu 13.10.1781 bylo povoleno svobodně se hlásit i k vyznání augšpurskému (luterskému) nebo helvetskému (reformovanému). Naši předci se rozhodli pro vyznání luterské tradice. Dodnes se snažíme zachovat prvky zpívané luterské liturgie; prženský sbor je tak jedním z 5 sborů v naší zemi s touto tradicí.

Dva roky po vydání Tolerančního patentu v r. 1783 prženští evangelíci vybudovali malou dřevěnou modlitebnu, která sloužila až do r. 1866. Tehdy za faráře Jana Jiřího z Kaiczů byl 5.7.1866 položen základní kámen novogotického chrámu, který svému účelu slouží dodnes.

Podle zpráv zachovaných ve sborovém archivu se na prženské faře vystřídalo 20 kazatelů, z nichž každý podle svého obdarování utvářel podobu společenství. Od roku 2017 poprvé v historii sboru je kazatelkou žena (Lenka Freitingerová).

Diaspora sboru je poměrně rozsáhlá – zahrnuje nejen katastr Pržna, ale také Mikulůvky, části Bystřičky a Oznice. Proto se od nepaměti scházejí členové sboru k pravidelným nedělním bohoslužbám i na Mikulůvce, kde sbor od r. 2010 užívá nově postavený kostelík.

 

Z historie ČCE

Českobratrská církev evangelická vznikla v roce 1918 spojením Evangelické církve augsburského a Evangelické církve helvetského vyznání. Tyto dvě církve působily na českém, moravském a slezském území od doby, kdy Josef II. vydal v roce 1781 Toleranční patent a lidé se mohli k těmto dvěma vyznáním veřejně přihlásit a scházet se. V prvních letech se k protestantismu přihlásilo 78 000 duší. Až do roku 1861, kdy byl vydán Protestantský patent, ale museli evangelíci dodržovat přísné restrikce.

 

Rekonstrukce oken  kostela ČCE v Pržně

 

Evangelický kostel v horní části Pržna, který lidé ze širokého okolí znají zejména díky trase, která podél něho vede na známé prženské paseky, se letos dočkal generální opravy oken.

 

Stávající okna v lodi kostela jsou původní,  tudíž nejméně z roku 1872, kdy byla dokončena jeho stavba a jedinou renovaci zažila v podobě nového nátěru dřevěných rámů v roce 1968.

Krásná, členěná gotická okna už jen z posledních sil odolávala povětrnostním vlivům a smutně čekala na řešení havarijního stavu. Většina tmelu u rámků chyběla, dřevo spodních dílů bylo kvůli zatékající vodě místy ztrouchnivělé a do interiéru kostela zatékalo. Naděje na "znovuzrození" se  dočkala na jaře letošního roku díky schválené dotaci Zlínského kraje. Spolufinancování Generální opravy 18 ks oken lodi kostela ČCE v Pržně - 1. etapa je poskytována na základě programu KUL03/22 Program na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu.

Přispěla samozřejmě také Obec Pržno, dárci a schválena byla i půjčka z Jeronýmovy jednoty.  A tak se mohly náročné práce na záchranu oken zahájit.

Podle zásad památkové péče je nutno použít klasické postupy, nátěry jsou prováděny lněnou fermeží. Odstín byl zvolen tak, aby co nejvíce odpovídal původní barvě. Poškozené skleněné tabulky se mění za nové, obtížnější je shánění těch barevných (do dvou oken v zadní části kostela za oltářem).

Rozpočtový náklad činí 907 000 Kč (včetně DPH), práce provádí zkušené firmy - Dřevovýroba Slánský  a TESAREM s.r.o.

 

Oprava oken

Oprava oken